SŁOWNICZEK

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Z]

i.
A
Anhydryt - minerał, siarczan wapnia (CaSO4), bezbarwny lub biały, szarawy, niebieskawy, o szklistym połysku. Powstaje wskutek odparowania wody morskiej, w suchym i gorącym klimacie (patrz: ewaporaty). Używany jest w przemyśle chemicznym i w budownictwie.
Ankylozaury (Ankylosauria) - dinozaury pancerne, podgrupa tyreoforów.

Aragonit - minerał; nietrwała, ortogonalna odmiana węglanu wapnia (CaCO3), z której zbudowane są szkielety (skorupki, muszle) niektórych pierwotniaków, bezkręgowców (np. wewnętrzna, perłowa warstwa muszli mięczaków, perły) oraz jaj żółwii.
Archozaury, gady naczelne (Archosauria - z gr. archos - władca; sauros - jaszczur) - grupa gadów diapsydowych obejmująca tekodonty, krokodyle, pterozaury i dinozaury; odznacza się obecnością otworu przedoczodołowego i osadzeniem zębów w zębodołach.
do góry
B
Bentos - rośliny i zwierzęta żyjące na dnie zbiornika wodnego; wyróżniamy bentos ruchomy (np. ślimaki, jeżowce) i osiadły (gąbki, koralowce).
Biogeniczny - utworzony przy współudziale organizmów żywych i/lub składający się ze szczątków organizmów, np. osad (ziemia okrzemkowa), skała (wapień organogeniczny, muszlowiec), struktura (jamki w skałach utworzone prze organizmy drążące).
Bioherma - soczewka nieuławiconych i nie wykazujących warstwowania wapieni organogenicznych, występująca zwykle wśród skał węglanowych o innej strukturze i będąca budowlą utworzoną przez organizmy osiadłe, takie jak: koralowce, gąbki, glony (krasnorosty); jeżeli struktura taka ma postać bardziej rozległej warstwy, nazywamy ją biostromą.
Brekcja wulkaniczna - powstała z ostrokrawędzistych fragmentów skał wulkanicznych pokruszonych w czasie wybuchu wulkanu, następnie spojonych lawą lub popiołem wulkanicznym.
do góry
C
Ceratopsy (Ceratopsia) - dinozaury rogate z grupy marginocefali.

Cios - regularne spękania w skale, jego odmianą jest cios słupowy lub kolumnowy, w którym na skutek spękań skała pęka na przylegające do siebie słupy lub wieloboki, o powierzchni najczęściej prostopadłej do powierzchni stygnięcia skały. Cios w skałach magmowych może być spowodowany ruchami magmy lub zmianami objętości podczas jej stygnięcia.
Chłopki lodowe - najczęstsza forma stalagmitów lodowych przyjmujących postać przezroczystych, obłych figur, będących wspaniałą ozdobą podziemnego świata.
do góry
D
Dajka - ciało intruzyjne o kształcie podobnym do płyty, tnące niezgodnie otaczające skały.

DAJKA
Deszcz podziemny - woda pochodzenia atmosferycznego występująca w górnych, najsuchszych partiach jaskini, w postaci pojedynczych kropli spadających ze stropu lub autentycznego deszczu.
Diageneza - zespół procesów fizycznych i chemicznych prowadzący do przeobrażenia luźnego osadu w litą skałę lub jednych skał i drugie.
Diapsydy (Diapsida - gr. di - dwa, apsis - łuk) - podgromada gadów odznaczających się obecnością dwóch par okien skroniowych z tyłu czaszki; należą do nich archozaury (gady naczelne) i lepidozaury (w tym współczesne gady łuskonośne, takie jak jaszczurki i węże).
Dinozaury (Dinosauria - z gr. deinos - straszny, sauros - jaszczur) - grupa gadów naczelnych (archozaurów) lądowych gadów naczelnych występująca od początku późnego triasu (ok. 230 mln lat temu) do końca kredy (65 mln lat temu) na wszystkich kontynentach; obejmuje dwa rzędy: gadziomiedniczne (teropody i zauropody) oraz ptasiomiedniczne (tyreofory, ornitopody i marginocefale).
Dolomit - minerał; węglan wapnia i magnezu [CaMg(CO3)2], krystalizujący w układzie trygonalnym, zwykle bezbarwny, biały lub szary; jest głównym składnikiem skały o tej samej nazwie.
Druza - pustka lub szczelina skalna o nieregularnych kształtach wyścielona szczotką kryształów.
do góry
E
Ekosystem - jednostka ekologiczna obejmująca środowisko abiotyczne łącznie z zespołami organizmów żyjących na określonym obszarze.
Ektotermia - termoregulacja oparta głównie na zewnętrznych źródłach ciepła (wygrzewanie się na słońcu), typowa dla zwierząt zmiennocieplnych.
Endotermia - termoregulacja oparta głównie na wewnętrznym cieple metabolicznym (związanym z wysokim tempem przemiany materii), typowa dla zwierząt stałocieplnych.
Erupcja wulkaniczna - proces wydobywania się na powierzchnię Ziemi zestalonych płynnych, gazowych produktów działalności wulkanicznej.
Ewaporaty - skały osadowe powstałe na drodze chemicznej, wskutek wytrącania się minerałów z wody. Powstają w płytkich zatokach morskich, lagunach lub słonych jeziorach, w warunkach suchego i gorącego klimatu. Należą do nich: gips, anhydryt, dolomit, halit, czyli sól kamienna i in.
do góry
F
Fitoplankton - mikroskopijnych rozmiarów rośliny, żyjące w prześwietlonych, górnych warstwach wody, biernie unoszone w toni wodnej.
Fosylizacja (łac. fossa - wykop; fossilia - wykopaliska, skamieniałości) - powstawanie skamieniałości.
do góry
G
Gastrolit (gr. gaster - żołądek; lithos - kamień) - kamień połknięty przez zwierzę i służący do rozcierania pokarmu w żołądku.
Geoda - skupienie minerałów w pustce skalnej o kulistym lub owalnym kształcie.
Gigantotermia - termoregulacja wykorzystująca bezwładność cieplną związaną z olbrzymimi rozmiarami ciała , umożliwia zachowanie stałej temperatury mimo niskiego tempa metabolizmu.
Gips - minerał, uwodniony siarczan wapnia (Ca SO4 2H2O).
Grzbiet oceaniczny - wydłużony, zwykle silnie rozczłonkowany, podwodny system górski w oceanach, rozcięty wzdłuż linii grzbietowej przez dolinę ryftową. Stanowi strefę aktywności tektonicznej i wulkanicznej.
do góry
H
Hadrozaury (Hadrosauridae) - dinozaury kaczodziobe, z grupy ornitopodów.

Heliktyty (nacieki inkrustacyjne) - nieregularne, krzaczaste zgrupowania drobnych, podłużnych kryształków kalcytu rosnących w dowolnych kierunkach.
do góry
I
Ichnologia (gr. ichnos - ślad; logos - słowo; nauka) dyscyplina badająca ślady działalności życiowej organizmów.
Intruzja magmowa - wtargnięcie magmy w już istniejące skały. Zgodna o kształcie zgodnym z kierunkami warstw otaczających np.: sill, lakkolit. Niezgodna o kształtach niezgodnych z kierunkiem warstw otaczających skał np.: dajka.
do góry
J
Jamka wirowa - drobne, płytkie, miseczkowate zagłębienie w ścianach powstałe w wyniku bocznych zawirowań wartko płynącej wody.
Jezioro jaskiniowe - jezioro utworzone we fragmencie korytarza lub sali zalanej wodą nie sięgającą stropu.
do góry
K
Kalcyt -minerał; trwalsza, romboedryczna odmiana węglanu wapnia (CaCO3), W wyniku diagenezy następuje zastąpienie aragonitu przez kalcyt.
Kocioł wirowy (eworsyjny) - owalne zagłębienie w stropie lub spągu korytarza będące pozostałością po miejscu zawirowania szybko płynących dużych mas wody.
Kolumna naciekowa - forma naciekowa powstała w wyniku połączenia stalaktytu (góra) i stalagmitu (dół). Na rozbudowanych kolumnach naciekowych często zatarciu uległa granica między stalaktytem i stalagmitem.
Komin krasowy - pionowy lub bardzo stromy, biegnący w górę odcinek jaskini, o zamkniętym przekroju, czasami zakończony stropem bez możliwości dalszego przejścia.
Komin wulkaniczny - przewód nieczynnego wulkanu, którym dawniej wydostawała się lawa a po wygaśnięciu został wypełniony materiałem wulkanicznym.
Koprolit (gr. copros - kał; lithos - kamień) - skamieniały ekskrement.
Korytarz jaskiniowy - wyżłobiony przez wodę w skale poziomy lub pochyły odcinek jaskini, którym można się przemieszczać bez użycia specjalistycznego sprzętu w trakcie eksploracji jaskini.
do góry
L
Lakkolit - ciało magmowe pod powierzchnią Ziemi o kształcie grzyba, którego podstawa jest płaska, natomiast strop kopułowato wygięty, najczęściej zgodny z ułożeniem otaczających skał.

LAKKOLIT
Lód podłogowy - warstwa lodu pokrywająca dno korytarzy jaskiniowych; najczęściej spotykana i tworząca się jako pierwsza forma nacieku lodowego.
Lodospad - forma nacieku powstała w wyniku zamarzania jaskiniowych wodospadów lub wody spływającej po pionowych i pochyłych ścianach jaskini.
do góry
M
Marginocefale (Marginocephalia) - dinozaury ptasiomiedniczne z rozbudowanymi kośćmi tyu czaszki, np. ceratopsy i pachycefalozaury (dinozaury grubogłowe).
Marmit - denny kocioł wirowy.
Meander - wąska, wysoka rynna w dnie korytarza, mająca kręty przebieg - podobna do zakoli jakie tworzą meandrujące rzeki.
Misa martwicowa - grubsza, nieckowata warstwa krystalicznego węglanu wapnia pozostała po jeziorku w wyniku odparowania i wsiąknięcia w podłoże całej wody. Wcześniejszym stadium tworzenia się misy martwicowej jest powstawanie na powierzchni wysychającego zbiornika pływającego "kożuszka" - tarczy węglanowej.
Morze epikontynentalne - morze pokrywające szelf lub wnętrze kontynentu, charakteryzujące się zwykle krótkim okresem trwania i niedużą głębokością.
do góry
N
Nacieki aragonitowe - krzaczaste formy nacieków z węglanu wapnia o innej postaci krystalicznej niż kalcyt.
Nacieki grzybkowe - są drobnymi formami węglanowych nacieków agrawitacyjnych, których kierunek wzrostu jest zawsze prostopadły do podłoża, bez względu na jego nachylenie. Ich długość rzadko przekracza 20 mm.
Nacieki lodowe - występujące najczęściej okresowo i w partiach przyotworowych formy naciekowe zbudowane z zamarzniętej wody, o kształtach zbliżonych do nacieków wapiennych.
Nacieki tarczowe - Rzadko spotykane formy nacieków przypominające ukośnie przyklejony do pionowej lub przewieszonej ściany talerz z doczepionym od dołu soplem.
Namulisko - drobny materiał skalny (mułki, piaski, żwiry) naniesiony przez wodę wypełniające nieraz całe światło korytarza.
do góry
O
Ocean Tetydy (in. Morze Tetydy) - ocean, który od schyłku okresu karbońskiego do paleogenu (eocenu) zajmował obszar dzisiejszych łańcuchów górskich Alp i Himalajów, oddzielając kontynenty Laurusji (Laurazji) na północy i Gondwany na południu.
Odcisk - wklęsły ślad w osadzie pozostawiony przez organizm (pospolitymi skamieniałościami są odciski liści, muszli, a także odciski stóp).
Odlew tropu - wypukłe wypełnienie odcisku stopy; często naturalne odlewy zachowały się na spągu warstwy leżącej na powierzchni troponośnej.
Opal - minerał, uwodniona krzemionka o zmiennej zawartości wody, bezpostaciowy, biały lub zabarwiony, wykazujący niekiedy piękną grę barw (opal szlachetny).
Opistopubiczna miednica (gr. opistho - tylny; łac. pubis - łono) - miednica, której kości łonowe (jedna z trzech par kości tworzących miednicę) skierowane są w dół ku tyłowi; u innych dinozaurów kości te skierowane są w dół ku przodowi (miednica propubiczna).
Osady autochtoniczne - osady powstałe z materiału pochodzącego z tej jaskini, np: odrywające się ze stropu i ścian bloki skalne, kamienie tworzące rumosz skalny, osady drobnego materiału ilastego będące słabo rozpuszczalną, wykruszoną pozostałością po wypłukaniu węglanu wapnia ze skały macierzystej.
Osady allochtoniczne - osady przynoszone spoza jaskini przez potoki przepływające przez system jaskiniowy, a mające swoje źródło poza jaskinią. Są to osady żwirów, piasków, mułów i iłów o zróżnicowanym składzie.
Ornitopody (Ornithopoda) - dinozaury ptasiomiedniczne z bateriami zębowymi do rozcierania roślin, takie jak iguanodony i hadrozaury.
Otwór jaskini - miejsce na powierzchni masywu skalnego, stanowiące połączenie wnętrza jaskini ze światem zewnętrznym.
do góry
P
Paleoichnologia (gr. palaios - dawny; ichnos - ślad; logos - słowo; nauka) - dyscyplina badająca kopalne ślady działalności życiowej organizmów.
Paleontologia (gr. palaios - dawny; ous - byt; logos - słowo; nauka) - nauka o dawnych organizmach (obejmuje itp. paleobotanikę, paleozoologię, mikropaleontologię i bardziej szczegółowe subdyscypliny, itp. paleoentomologię czy paleoichtiologię).
Parataksonomia (gr. para - obok; taksis - układ; nomos - prawo) - równoległa względem zasadniczego podziału świata żywego systematyka, itp. tropów, jaj lub larw (dopuszczalna obecnie głównie w odniesieniu do form kopalnych).
Piroklastyczny materiał - niescementowane produkty rozpylenia ciekłej lawy podczas wybuchu wulkanu, jak również skał stożka wulkanicznego i jego podstawy. Scementowany tworzy skałę piroklastyczną.
Pizoidy (perły jaskiniowe) - drobne wapienne kulki, o średnicy 1-2cm, powstałe w wyniku koncentrycznego wytrącania się kalcytu wokół ośrodka krystalizacji; powstają w warunkach swobodnej krystalizacji na dnie stojących i w zagłębieniach koryta wolno płynących wód jaskini.
Płaszcz Ziemi - warstwa znajdująca się między skorupą ziemską a jądrem Ziemi. Przeważnie dzielona na część górną i dolną.
Pola ryżowe - formy polew naciekowych przypominające miniaturę tarasowych upraw ryżu.
Polewa lodowa - forma nacieku lodowego tworząca warstewkę lodu często na dużej powierzchni, powstała w wyniku zamarzania sączącej się ze ścian jaskini wody.
Polewy naciekowe - zwykle najlepiej do dziś zachowane formy naciekowe zbudowane z drobnokrystalicznego węglanu wapnia, często o znacznej grubości, pokrywające duże powierzchnie ścian i dna korytarzy, a w obrębie namuliska tworzące niekiedy kilka warstw.
Mleko wapienne - ziemista odmiana kalcytu, przyjmująca postać gęstej wodnej zawiesiny mikrokrystalicznego osadu, zawierająca różne domieszki.
Ponor - miejsce znikania w masywie skalnym wód powierzchniowych rzek i potoków wskutek przechwytywania ich przez systemy podziemnych kanałów krasowych.
Porwaki wulkaniczne - bloki obcych skał wyrwane przez lawę z otoczenia i znajdujące się w skałach wylewnych.
Próg - bardzo stromy, niezbyt wysoki fragment korytarza.
Pterozaury, gady latające (Pterosauria - z gr. pteron - skrzydło; sauros - jaszczur) - grupa mezozoicznych gadów naczelnych (archozaurów), takich jak ramforynchy i pterodaktyle.

do góry
R
Regresja morska - wycofywanie się morza z uprzednio zalanego obszaru.
Rzeka podziemna - duża ilość wody płynąca ciągami jaskiniowymi, mająca swoje źródło w obrębie jaskini lub wpływająca do niej z powierzchni.
do góry
S
Sala - komora we wnętrzu masywu skalnego; może mieć postać niewielkiego rozszerzenia korytarza lub być ogromną próżnią skalną połączoną z licznymi korytarzami, kominami i studniami.
Sedymentologia - dyscyplina geologii zajmująca się powstawaniem i klasyfikacją skał osadowych.
Sill - żyła pokładowa zgodna, utwór intrudujący wciśnięty między dwie ławice.
Skamieniałości, skamieliny - kopalne szczątki wymarłych organizmów (kości, zęby, muszle, odciski części miękkich itp.), zachowane w skałach osadowych.
Skłon kontynentalny - wąski i często stromy stok podmorski, ograniczający blok kontynentalny; opada od szelfu do głębi oceanicznych.
Skorupa oceaniczna - typ skorupy ziemskiej charakterystyczny dla podłoża oceanów, składający się z warstwy osadowej o grubości od kilkuset m do kilku km, warstwy pośredniej obejmującej naprzemianległe warstwy lawy bazaltowej i skał osadowych (grubość do kilku km, nie wszędzie obecna) oraz warstwy bazaltowej zbudowanej z bazaltu i gabra, o grubości 5-6 km. Cała skorupa oceaniczna osiąga grubość do ok. 12 km i jest wielokrotnie cieńsza od skorupy kontynentalnej.
Skorupa kontynentalna - typ skorupy ziemskiej charakterystyczny dla bloków kontynentalnych, złożony z warstwy osadowej o grubości od kilku do kilkunastu km, warstwy granitowej (od kilku do 30 km) oraz warstwy bazaltowej (od kilku do 40 km); całość może osiągać grubość do 80 km.
Spąg - dolna granica warstwy skalnej.
Spreding skorupy oceanicznej - hipoteza zakładająca przyrost skorupy oceanicznej dzięki wynoszeniu magmy ku powierzchni Ziemi przez prądy konwekcyjne. W innych miejscach skorupa ulega wciągnięciu w głąb i przetopieniu (strefy subdukcji). Proces ten odbywa się w tempie od 1 do 10 cm na rok.
Spreading skorupy oceanicznej - hipoteza zakładająca przyrost skorupy oceanicznej dzięki wynoszeniu magmy ku powierzchni Ziemi przez prądy konwekcyjne. W innych miejscach skorupa ulega wciągnięciu w głąb i przetopieniu (strefy subdukcji). Proces ten odbywa się w tempie od 1 do 10 cm na rok.
Stalaktyt - forma nacieku węglanowego o postaci sopla zwisającego pod stropem lub w miejscach przewieszonych jaskini.
Stalaktyty lodowe - podobne do stalaktytów kalcytowych, powstają w wyniku zamarzania wody spływającej ze stropu jaskini.
Stalagmit - forma naciekowa lustrzana w stosunku do stalaktytu, narastająca narastająca ku górze w miejscu skapywania kropli wody ze stalaktytu.
Stalagmity lodowe - patrz: CHŁOPKI LODOWE.
Stegozaury (Stegosauria) - kolczaste dinozaury ptasiomiedniczne, podgrupa tyreoforów.

Stożek wulkaniczny - wyniesiona forma morfologiczna zbudowana z produktów działalności wulkanicznej z kraterem na wierzchołku.
Strefa batialna - strefa głębokości oceanicznych od ok. 200 (krawędź szelfu) do 4000 m.
Strefa hadalna - strefa głębokości oceanicznych, obejmująca największe głębie oceanów położone poniżej 6500 m.
Strefa litoralna - obszar od krawędzi szelfu do linii maksymalnego zasięgu przypływów lub fal sztormowych; obejmuje strefy supra-, eu- i sublitoralną.
Strefa nerytyczna - strefa głębokości oceanicznych sięgająca od powierzchni wody do głębokości krawędzi szelfu, czyli do 130-200 m.
Strefa pelagiczna - a) obszar wód oceanicznych znajdujący się w znacznej odległości od lądu, b) strefa den oceanicznych, położona w znacznej odległości od lądu, do której nie docierają pochodzące z nich osady, czyli tzw. osady terygeniczne.
Strop - górna granica warstwy skalnej.
Studnia krasowa - pionowy lub bardzo stromy, biegnący w dół odcinek jaskini, mający zamknięty przekrój.
Syfon - fragment korytarza wypełniony wodą aż po sam strop, tworzący system naczyń połączonych, zaczynający się i kończący suchszymi częściami korytarza.
Synapsydy (Synapsida - gr. syn - razem; apsis - łuk) - grupa owodniowców odznaczających się obecnością jednej pary okien skroniowych z tyłu czaszki; należą do nich gady ssakokształtne (terapsydy) i ssaki.
Systematyka - nauka o klasyfikowaniu organizmów żywych; naturalny podział na jednostki systematyczne odzwierciedla ich pokrewieństwa.
Szczotki kalcytowe - są to skupienia ładnie wykształconych, często przejrzystych kryształów węglanu wapnia; powstają w głębi lub na obrzeżach jeziorek jaskiniowych, w warunkach powolnej i swobodnej krystalizacji.
Szelf - brzeżna część kontynentu zalana przez morze. Powierzchnia szelfu jest łagodnie nachylona w kierunku oceanu do krawędzi szelfu, na której następuje załamanie dna i przejście w tzw. skłon kontynentalny. Jako granicę szelfu przyjmuje się zwykle głębokość 200 m, średnia głębokość szelfu wynosi ok. 130 m.
do góry
T
Tafonomia (gr. taphos - grób; nomos - prawo) - dziedzina paleontologii zajmująca się prawidłowościami pośmiertnych losów organizmów i powstawania skamieniałości.
Taksonomia (gr. taksis - układ; nomos - prawo) - teoria systematyki biologicznej.
Tarcza węglanowa - powstający na powierzchni wysychającego jeziorka jaskiniowego pływający "kożuszek" krystalizującego węglanu wapnia; jest to wczesne stadium tworzenia się misy martwicowej.
Tekodonty (Thecodontia) - tradycyjna nazwa wczesnych gadów naczelnych (archozaurów), takich jak aetozaury, fitozaury, rauizuchy i inne.

Teropody (Theropoda) - gadziomiedniczne dinozaury drapieżne (niektórer wtórnie wszystkożerne, a nawet roślinożerne), z których wywodzą się ptaki.

Transgresja morska - proces wkraczania morza na ląd spowodowany podniesieniem się poziomu morza lub tektonicznym obniżeniem płyt kontynentalnych.
Tyreofory (Thyreophora) - opancerzone dinozaury ptasiomiedniczne (ankylozaury i stegozaury).
Troglobionty - zwierzęta występujące jedynie w jaskiniach; są one najmniej liczną, za to najbardziej charakterystyczną - specyficzną grupą zwierząt zasiedlających jaskinie. Przedstawiciele tej grupy wykazują daleko idące przystosowania do warunków podziemnego życia.
Troglofile - zwierzęta żyjące stale w jaskiniach ale spotykane również poza nimi w podobnych warunkach bytowania - pod kamieniami, w szczelinach skalnych, itp.
Troglokseny - najliczniejsza grupa zwierząt związana ze środowiskiem jaskiniowym obejmująca gatunki żyjące na powierzchni, wykorzystujące jaskinie jako miejsca okresowego pobytu - zimowanie, nocleg.
do góry
W
Wanta - oderwany od masywu skalnego fragment litej skały, często zakleszczony między ścianami jaskini.
Wodospad - próg lub studnia ze spadającą lub płynącą po nich rzeką podziemną.
Wulkan tarczowy - wulkan o płaskim, kopulastym kształcie, z niewielkim nachyleniem stoków, powstały w wyniku obfitych wylewów bazaltowej lawy.
Wywierzysko - miejsce obfitego wypływu rzek i potoków podziemnych na powierzchnię.
do góry
Z
Zasłony i draperie - wyjątkowo delikatne i niezwykle ozdobne formy nacieków kalcytowych zwisające na kształt firanek z przewieszonych fragmentów ścian.
Zauropody (Sauropoda) - długoszyje roślinożerne dinozaury gadziomiedniczne, największe zwierzęta lądowe wszech czasów.

Zacisk - znaczne zwężenie korytarza utrudniające lub uniemożliwiające przejście.
Zooplankton - mikroskopijnych rozmiarów zwierzęta unoszone biernie w toni wodnej. Do zooplanktonu należą jednokomórkowce (otwornice, promienice), a także skorupiaki (widłonogi), mięczaki (ślimaki skrzydłonogie) i kilka mniejszych grup. Niektóre jak np. otwornice i promienice budują delikatne, mineralne szkieleciki z węglanu wapnia lub krzemionki. Zooplankton żywi się zwykle fitoplanktonem.

Zawalisko - nagromadzenia kamieni i głazów oderwanych ze stropu lub ścian albo przyniesionych przez wodę; może tworzyć denną warstwę rumoszu skalnego częściowo lub całkowicie wypełniającego światło korytarza.