MORZA ZAKLĘTE W SKAŁACH

 

Sto pięćdziesiąt milionów lat temu, pod koniec okresu jurajskiego lub - jak mówią geolodzy - w późnej jurze, rozlegle obszary kontynentu europejskiego zajmowały płytkie, ciepłe morza. Większa część terytorium Polski znajdowała się pod wodą. Morze rozciągało się od terenów dzisiejszej Rosji na wschodzie po Morze Północne na zachodzie, łącząc się ku południowemu-wschodowi z Oceanem Tetydy, zaś w kierunku zachodnim z tworzącym się Oceanem Atlantyckim. Skandynawia, półwysep Kola, wraz z Karelią i obszarem dzisiejszego Bałtyku stanowiły ląd, natomiast niektóre stare masywy kontynentu europejskiego (np. Masyw Czeski, Masyw Armorykański, Meseta Iberyjska) były wyspami.


W tym rozległym zbiorniku morskim tworzyły się różnego rodzaju skały osadowe, głównie wapienne (węglanowe), dlatego też tę część okresu jurajskiego nazywamy "jurą białą".
Wapienie zawierają zwykle liczne skamieniałości, toteż stanowią doskonałe źródło informacji o morzach, w których powstawały. Na ich podstawie rekonstruować możemy głębokość, temperaturę, ruchliwość wód, a także wnioskować o ilości tlenu, związków mineralnych czy światła przenikającego toń wodną. Możemy również odtworzyć rozmieszczenie dawnych lądów, określić położenie linii brzegowej, wnioskować o przypływach i odpływach lub kierunkach prądów. Skały osadowe dostarczają także informacji na temat klimatu minionych epok geologicznych.
Skały jurajskie występują na obszarze niemal całej Polski, lecz na większości terytorium znajdują się pod grubą okrywą osadów młodszych. Na powierzchni Ziemi ujrzeć je można na:
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (1),
w Górach Świętokrzyskich (2),
w Tatrach (3)
Pieninach (4).
Olbrzymie kamieniołomy, w których eksploatowane są wapienie jurajskie znajdują się także
na Kujawach (5), koło Inowrocławia (Piechcin - Barcin), a mniejsze, już nieczynne -
na Pomorzu Zachodnim (6) - w okolicach Kamienia Pomorskiego. Porwaki wapiennych skał jurajskich występują także w Karpatach:
(Kruchel Wielki k. Przemyśla (7),
Bachowice k. Andrychowa) (8).Skały jurajskie z obszaru Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Gór Świętokrzyskich oraz centralnej i północnej Polski powstały w płytkim morzu epikontynentalnym. Natomiast skały Tatr i Pienin utworzyły się na północnych obrzeżach Oceanu Tetydy, częściowo w warunkach głębokomorskich, w basenie o silnie zróżnicowanej morfologii dna. Pomiędzy tymi dwoma morzami istniało połączenie, dzięki któremu ciepłe i bogate w węglan wapnia wody z Tetydy docierały aż na obszar dzisiejszej, centralnej Polski. Pod ich wpływem, w centralnej i południowej części morza epikontynentalnego bujnie rozwijało się życie, a organizmy które wytwarzały wapienne szkielety przyczyniły się do powstania grubych serii skał węglanowych. Dalej ku północy, na obszarze Pomorza i Warmii sedymentacja zdominowana była przez osady silikoklastyczne: ilasto - mułowcowe i piaszczyste, przynoszone do morza z Lądu Skandynawskiego. Skały występujące w Tatrach to głównie jasne margle i wapienie z fauną świadczącą o sedymentacji w głębszych strefach basenu (wapienie krynoidowe, wapienie z aptychami, wapienie kalpionellowe). W Pieninach, czerwone wapienie "bulaste" i wapienie z amonitami świadczą także o sedymentacji w głębszym morzu.
Zespoły skamieniałości występujące w skałach wapiennych utworzonych w morzu epikontynentalnym Polski Centralnej oraz w basenach Tatr i Pienin różnią się pod względem składu gatunkowego. Mówimy, że powstały w różnych prowincjach paleogeograficznych. Południowa część Europy, którą zajmują dziś góry systemu alpejskiego, należała do prowincji Tetydy, zwanej też prowincją medyterańską. W północno-zachodniej Europie, którą zajmowało chłodniejsze morze, zwane Borealnym, wyróżnia się prowincję borealną. Morze epikontynentalne zajmujące terytorium dzisiejszej Polski pozakarpackiej znajdowało się pomiędzy tymi dwoma prowincjami i podlegało wpływom ich obydwu. Część południowa zaliczana jest do podprowincji submedyterańskiej, natomiast część północna (północno-zachodnia) do podprowincji subborealnej. Obszar dzisiejszych Karpat należał w jurze do prowincji Tetydy. Granice prowincji, a zwłaszcza podprowincji zmieniały się w czasie.
Okres jurajski zaczął się 210 milionów lat temu i trwał około 75 milionów lat. Późna jura obejmuje ostatnich 18 milionów lat tego okresu i dzielona jest na trzy mniejsze jednostki: oksford, kimeryd i tyton. Opisując zjawiska, które miały miejsce w późnej jurze mówimy o ich oksfordzkim, kimerydzkim czy tytońskim wieku.
Klimat późnej jury był cieplejszy niż jest obecnie. Z okresu tego nie są znane ślady zlodowaceń. Brak czap lodowcowych na biegunach powodował podwyższenie poziomu oceanu światowego, czego efektem było wkroczenie morza na niżej położone obszary kontynentalne. Z końcem jury klimat uległ osuszeniu i morze na pewien okres wycofało się z kontynentów. Wskazują na to pokłady ewaporatów - gipsów i anhydrytów, występujące wśród skał osadowych z pogranicza jury i kredy. Skały te powstały poprzez odparowanie wody morskiej, w warunkach gorącego i suchego klimatu. Ewaporaty znane są zarówno z Polski, jak i innych rejonów kuli ziemskiej (Góry Jura, Bliski Wschód, Zatoka Meksykańska).


TEKST: Elżbieta Gaździcka
ILUSTRACJE: Karol Sabath, Monika Krzeczyńska, Agata Olszyńska
PROJEKT GRAFICZNY: Monika Krzeczyńska
OPRACOWANIE STRONY: Marcin Perkowski

Lekcja zrealizowana przez
Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego
dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


- powrót -

Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Państwowy Instytut Geologiczny Muzeum PGI